تبلیغات
قلمرو پارسی - گوهر

شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح می رسد گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است. "کوروش بزرگ"

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. کوروش بزرگ

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید. کوروش بزرگ